дата : 2016 Sunday 31 Jul
предмет -  код 39700

Кечмиш МТН-чинин һәбс етдирдији илаһијјатчынын аиләси әдаләт истәјир...

Е.Мустафаоғлунун ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә давам етдирилир.
AranNews, Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсинин сабиг сектор мүдири, илаһијјатчы Елшән Мустафаоғлу 2014-ҹү ил, декабрын 16-да јоха чыхмышды. 
Онун һарада олмасы нә аиләсинә, нә дә ону таныјанлара мәлум иди. Лакин 3 ҝүн сонра Е.Мустафаоғлунун аиләсинә онун һәбс едилмәси барәдә мәлумат верилди. Мәлум олду ки, онун барәсиндә Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 274-ҹү (дөвләтә хәјанәт) маддәси илә ҹинајәт иши ачылыб. 
Ләғв едилән МТН-нин әмәкдашлары тәрәфиндән һәбс едилән илаһијјатчы ҹәмијјәт арасында кифајәт гәдәр танынмыш, нүфузу олан шәхсләрдәндир.
О, 2006-2007-ҹи илләрдә “Иҹтимаи” ТВ-дә “Ҹүмә сөһбәти” верилишинин, 2007-ҹи илдә исә АНС ТВ-дә “Аллаһ һаггы” верилишләринин апарыҹысы олуб. 
Һәбси ҹәмијјәт арасында кифајәт гәдәр тәәҹҹүбә сәбәб олан илаһијјатчынын иттиһам олундуғу маддә исә ҝөзләнилмәз олду. О, вәтәнә хәјанәтдә иттиһам олунурду. Бир илә јахын аиләси илә ҝөрүшдүрүлмәјән илаһијјатчынын мәһкәмә просеси башлајанда исә чох илҝинҹ мәгамлар ортаја чыхды. 2016-ҹы илин ијул ајында һаким гаршысына чыхарылан илаһијјатчы мәһкәмәдә сенсасион сајыла биләҹәк ачыгламалар верди. 
О, гапалы кечирилән мәһкәмә просесиндә билдириб ки, МТН-дә сахланыларкән она ишҝәнҹәләр верилиб вә Аллаһшүкүр Пашазадәјә, ҝенерал Рөвшән Әкбәрова гаршы ифадә алмаг истәјибләр. Лакин о, бу тәклифи гәбул етмәдијиндән, ишҝәнҹәләрә мәруз галыб вә 2 ҝүн сонра онун барәсиндә 274-ҹү маддә илә ҹинајәт иши ачылыб. 
Илаһијјатчынын вәкили Әфган Мәммәдов мүвәккилинин һәбсдә галмасыны сүбут едәҹәк, онун иттиһам олундуғу маддә үзрә ҝүнаһкар олдуғуну ҝөстәрәҹәк һеч бир мөтәбәр фактын олмадығыны дејир. 
Вәкил дејир ки, ортада конкрет факт олмадығындан Е.Мустафаоғлунун ҝүнаһсызлығыны да сүбут етмәк чәтиндир: “Ортада онун ҝүнаһыны сүбут едән конкрет фактлар јохдур. Иттиһам тәрәфи ортаја конкрет һеч бир сүбут гојмур. Буна ҝөрә онун ҝүнаһсызлығыны там сүбут етмәјә чәтинлик чәкирик. 1 ил 6 ај әрзиндәки истинтаг заманы онун ҝөстәрилән ҹинајәт әмәлини төрәтмәси барәдә һеч бир сүбут әлдә олунмајыб. Бу ишин үстү ачыларса, биабырчылыг олаҹаг. Бу, бош хүлјаларла һазырланан ҹинајәт ишидир”. 
Сонунҹу мәһкәмә просесиндән сонра илаһијјатчынын аилә үзвләри мусават.ҹом-а ачыглама верибләр. Онлар Е.Мустафаоғлуна гаршы ирәли сүрүлән иттиһамларла разылашмадыгларыны вә бу һәбсин кечмиш МТН рәһбәрлији тәрәфиндән мәгсәдли шәкилдә тәшкил олундуғуну дејибләр. 
Илаһијјатчынын ханымы Вүсалә Мустафајева јолдашынын ганунсуз олараг һәбс едилдијини вә ишин дүзҝүн арашдырылараг онун азадлыға бурахылаҹағына инандығыны дејир: “Јолдашымы ҝүнаһсыз јерә һәбс едибләр. Үч өвладымыз вар. Мән дә, ушагларым да хәстәјик. Хаһиш едирәм, иш дүзҝүн арашдырылсын, јолдашыма бәраәт верилсин”.
Јолдашынын неҹә һәбс едилмәсиндән данышан В.Мустафајева һәмин вахт јашананлары белә хатырлајыб: “2014-ҹү илин декабрынын 16-да ишә ҝетди. Һәмишә вахтында евә гајыдарды. Ҝеҹикәндә вә ја иши оланда да хәбәр едәрди. Амма һәмин ҝүн хәбәр ала билмәдик, евә гајытмады. Һарада олдуғуну билмирдик. Анҹаг ајын 19-да билдик ки, һәбс едилиб. Бир ханым зәнҝ етди. Өзүнү вәкил кими тәгдим етди вә Елшәнин һәбс едилдијини сөјләди. Һәмин вәкили онлар тәјин етмишди. Сонра биз Әфган мүәллимә мүраҹиәт едәрәк вәкилимиз олмасыны истәдик”. 
Елшән Мустафаоғлу ҝәнҹ јашда анасыны итириб. Анасы Шушада дәфн едилән илаһијјатчынын атасы да дүнјасыны дәјишдикдән сонра халасынын һимајәсиндә бөјүјүб. 
В.Мустафајева 1 ил әрзиндә МТН-нин онлара гаршы мүнасибәтиндән дә наразылыгларыны гејд едибләр: “Һәбсдән сонра бир ил мүддәтиндә нә ону ҝөрмүшүк, нә телефонла данышмышыг. Анҹаг вәкил васитәси илә әлагә сахлаја, мәлумат өјрәнә билмишик. Елшәнин һәбси һамымызы сарсыдыб. Ушаглар горху ичиндә јашајыр”. 
“Гызы мәкәтәбә ҝетмәк истәмир ки, атасыны дөвләтә хәјанәтлә тутублар” 
Илаһијјатчынын гајынанасы Сәлимә Султанованын сөзләринә ҝөрә, Е.Мустафаоғлунун бу ҹүр иттиһамла һәбс едилмәси илә һеч ким разылаша билмир: “Елшәнин һәбсиндән сонра онун ушаглары, јолдашы стресс кечириб. Ушаглары тәсир алтындадырлар. Бөјүк гызы мәкәтәбә ҝетмәк истәмир. Утаныр ки, атасыны дөвләтә хәјанәтә ҝөрә тутублар. Елшән фәлсәфә елмләри докторудур, АМЕА-да ишләјирди, алим адамдыр. Техас штатынын фәхри вәтәндашыдыр. АНС, ИТВ кими каналларда мүхтәлиф програмларын апарыҹысы олуб. Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсиндә 6 ај мүддәтиндә сектор мүдири кими чалышыб. Орада ишләјәндә һәбс едилиб”. 
Аилә үзвләри дејир ки, Е.Мустафајевин һәр һансы бир маддә илә иттиһам олунараг һәбс едилмәси үчүн һеч бир сәбәб јохдур. 
“Биз јатсаг јухумуза ҝирмәзди ки, Елшәни һәбс едәрләр. 2 илдир дә һансы сәбәбдән һәбс едилә биләҹәјини дүшүнүрүк. Анҹаг кичик дә олса бир сәбәб тапа билмирик. Елшәни ҹәмијјәтдә таныјанлар чохдур. Онун белә бир әмәл тутмајаҹағы мәлумдур. Өлкә рәһбәрлијиндән хаһиш едирик ки, бизим сәсимиз ешидилсин. Елшән кечмиш МТН тәрәфиндән тутулуб. Һансы ки, инди онларын өзләри инди һәбсдәдир. Елә вәтәнә хәјанәт едән онлар олуб”- дејә С.Султанова билдириб. 
Илаһијјатчынын гајынатасы Асим Гараҝөзов Е.Мустафаоғлунун вәтәнпәрвәр инсан олдуғуну вә һагсыз јерә һеч кими ҝүнаһландыраҹаг характердә бири олмадығыны дејир. 
“Елшәнә дејибләр ки, онларын барәсиндә ифадә вер вә чых ҝет өвладларынын јанына” 
Онун сөзләринә ҝөрә, Е.Мустафајевдән бәзи шәхлсәрин әлејһинә ифадә алмаг истәјибләр, лакин буна наил ола билмәјәндә ону дөвләтә хәјанәтдә иттиһам едәрәк һәбс едибләр: “Мүәјјән адамлара гаршы гәрәзли шәкилдә ифадә алмаг истәјибләр. Ваһид Мустафајев, Аллаһшүкүр Пашазадә вә ҝенерал Рөвшән Әкбәровун барәсиндә ондан јалан ифадә вермәсини истәјибләр. Елшәнә дејибләр ки, онларын барәсиндә ифадә вер вә чых ҝет өвладларынын јанына. Анҹаг бу онлар дедији ифадәни вермәдијинә ҝөрә, она ишҝәнҹәләр вериб, сонра да һәбс едибләр”. 
Аилә үзвләринин дедијинә ҝөрә, Е, Мустафаоғлунун һәбсиндән 10 ҝүн сонра МТН әмәкдашлары онун мәнзилинә ҝәлибләр. 
С.Султанова евләринә ҝәлән шәхсләрин өзләрини МТН әмәкдашлары кими тәгдим етдикләрини сөјләјир: “10 ҝүн сонра МТН әмәкдашлары евә ҝәлди. Мәнзилдән Е.Мустафајевә мәхсус компүтери вә фото албомлары апардылар. Бизә Елшәнин һәбс едилмәси илә бағлы мәһкәмә гәрарыны ҝөстәрдиләр”. 
Илаһијјатчынын һәјат јолдашы Елдар Маһмудовун рәһбәрлији дөврүндә бүтүн дөвләт гурумларына мүраҹиәт етдикләрини, лакин мүраҹиәтләрин һамысынын МТН-ә ҝөндәрилдијини вә ҹавабсыз галдығыны дејир: “Биз јенидән ДТХ-ја мүраҹиәт етдик. Јени рәһбәрлик бизи Елшәнлә ҝөрүшмәјә иҹазә верди. Елшән 1 илдән чох иди ки, үч өвладыны ҝөрмүрдү. Анҹаг инди мәһкәмә просеси давам едир. ДТХ-да Елшәнин вәзијјәти јахшыдыр. Өзүнүн дә шикајәти јохдур. Мәһкәмәнин әдаләтли гәрар гәбул едәҹәјини вә онун бәраәт алаҹағына инанырыг. Әввәлки мүраҹиәтләримиз бир кәнара атылмышды. Јенидән өлкә рәһбәрлијинә вә ДТХ рәһбәрлијинә мүраҹиәт үнванлајаҹағыг. Елшән вәтәнпәрвәр бир инсандыр. Ахы о дөвләтинә неҹә хәјанәт едә биләр? Хаһиш едирик ки, аиләмизин талејинә биҝанә јанашылмасын”. 
Гејд едәк ки, Е.Мустафаоғлунун ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә давам етдирилир. Нөвбәти мәһкәмә просеси августун 2-нә тәјин едилиб. /azc.abna24.com/

  • записано
  • в 2016 Sunday 31 Jul
  • выровнять содержимое по центру مدير سايت Aran News